Voorkom legionella

Regelmatig verschijnen er in kranten berichtgevingen over de Legionellaziekte, ook wel veteranenziekte genoemd. De naam Veteranenziekte is ontstaan doordat de verschijnselen in 1976 voor het eerst herkend werden als een aparte ziekte bij een groep gepensioneerde Amerikaanse militairen, veteranen, die een reunie hielden. De oorzaak bleek te liggen in het douchewater.

 

Wat is er nu zo bijzonder aan deze ziekte? Het is een vorm van longontsteking die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Deze bacterie leeft het liefst in water van 20 tot 45 graden Celcius. Bij het douchen ontstaat er een nevel waarin de bacterie zich verspreidt. De nevel wordt ingeademd en de bacterie komt in de longen terecht. De longontsteking die dan kan ontstaan is goed te behandelen, maar voor mensen die al een verminderde weerstand hebben, kan de bacterie gevaarlijk zijn.

 

Waar komt de Legionellabacterie voor? De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer lage aantallen in de grond en in het leidingwater, echter in zulke kleine aantallen dat het geen gevaar vormt. De bacterie vormt pas een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 55 C. Hierbij kunnen grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. Sterke doorstroom van water kan aangroei van de bacterie voorkomen. Het water mag dus met liters in de maag komen, maar niet als dampdruppels in de longen.

 

Kun je er zelf wat aan doen om het te voorkomen?  Ja, door de douchekop laag te houden en zolang door te laten stromen tot het water erg warm is. Het is dus verstandig de leidingen even door te spoelen zonder de waterdampdruppels in te ademen.

 

Een grote risicoplaats vinden we immers onder en rond de caravan als daar zwarte tyleenslang boven de grond en soms ook nog in de zon gebruikt is om tappunten aan te sluiten.  

 

Dit water staat soms wel een week stil in de leidingen bij optimale kweektemperaturen.

 

Is in zo’n geval een douche of sproei-installatie aangesloten, dan is Legionella-besmetting niet ondenkbaar..

 

      

 

 

 

 

 

Artikel 1: Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-vakantieverblijf: tent, caravan, stacaravan.

-standplaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid van een tent, caravan of stacaravan.

- ondernemer: het bedrijf dat de standplaats ter beschikking stelt.

- recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de standplaats aangaat.

- vaste standplaats: standplaats ter beschikking gesteld voor de duur van tenminste een jaar.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst.

De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden ter beschikking de overeengekomen standplaats met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor het aangegeven aantal personen te plaatsen. De recreant mag alleen een tent, caravan, stacaravan van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen zoals is overeengekomen.

 

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid.

De recreant draagt zorg voor een deugdelijke elektriciteit-, butaan- of propaan- en waterinstallatie in zijn eigen vakantieverblijf. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij omstandigheden van buitenaf die redelijkerwijs niet mogelijk maken. De ondernemer erkent geen aansprakelijkheid voor storingen welke het gevolg zijn van omstandigheden van buitenaf en storingen ontstaan in de installatie, waarop de recreant zelf het toezicht heeft.

 

Artikel 4: Prijs.

De overeengekomen prijs is   exclusief het verbruik van elektriciteit en  water. Het verbruik wordt aan het eind van het seizoen verrekend of op de rekening van het nieuwe seizoen aangegeven.  De actuele prijslijst is te raadplegen op onze website www.campingdezeemeeuw.com

De prijs is exclusief toeristenbelasting, die door de gemeente Hulst wordt geheven als recreanten geen inwoner zijn van deze gemeente.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid ondernemer.

Voor diefstal, ongevallen of schade op de terreinen van de ondernemer aanvaardt de ondernemer geen enkele verantwoordelijkheid. Dat geldt ook t.a.v. eigendommen van derden.

E.e.a. behoudens schuld van de ondernemer of diens ondergeschikten en met inachtneming van artikel 3.

De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal niet verder gaan dan het risico dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden.

De ondernemer die op verzoek van de recreant gratis diens caravan plaatst of verplaatst, is niet aansprakelijk  voor schade daarbij ontstaan, behoudens in geval van onzorgvuldigheid.

 

Artikel 6: Gedragsregels.

Recreant, zijn gezinsleden of bezoekers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels na te leven zoals:

-Geen overlast bezorgen aan mederecreanten.

- Honden aangelijnd houden en als ze bij afwezigheid van het baasje overlast bezorgen gepaste maatregelen nemen; honden overnachten in de caravan en niet in een buitenhok.

-Geen geluidsoverlast tussen 22.00u en 9.00u

-Snelheid aanpassen  5 km/u; scooters motor afzetten.

-Bij gebruik van sportplein zijn géén lederen voetballen toegestaan.

  Gebruik toegestaan tussen 10.00 u. en 22.00 u.

-werkzaamheden die (geluids-)overlast veroorzaken dient u buiten 1 juli t/m eind augustus te plannen en dan nog overleg plegen met de beheerder.

Wie schade toebrengt aan onze voorzieningen dient dat op eigen kosten te (laten) repareren.

Terreinregels:

-Gasflessen: de ondernemer is verplicht de gasten de voorwaarden op te leggen dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van goedgekeurde gasflessen. Flessen, waarvan de goedkeuring niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mogen niet op het terrein aanwezig zijn. De toevoerleiding van de gasfles naar de verschillende verbruikstoestellen moet, voor zover deze uit een slang bestaat, een GIVEG merk dragen en jaarlijks vernieuwd worden.Gasflessen groter dan 6 kg. dienen buiten het kampeermiddel geplaatst te zijn. Gasflessen dienen verticaal te worden opgesteld en mogen niet worden ingegraven. Meer dan twee gasflessen per kampeermiddel en flessen groter dan 45 kg zijn niet toegestaan.

Caravanaanbouw en tuinhuisjes: het is toegestaan een overdekte aanbouw tegen de caravan te plaatsen voor de deur met maximale afmetingen: lengte = 180 cm en breedte = 100 cm, andere afmetingen zijn geheel op eigen risico wat betreft verzekering en gemeentelijke verordeningen !

Het is toegestaan om bij jaarstandplaatsen een tuinhuisje te plaatsen met een maximale oppervlakte van 6 m2.

Het plaatsen van een extra slaaptentje ten behoeve van een of meer gezinsleden in de directe nabijheid van het hoofd kampeermiddel is toegestaan.

Huisvuil: huisvuil dient gescheiden te worden aangeleverd :

-gras, takken, snoeihout verzamelen op de graskar.

-glas en opengevouwen karton/ papier dient u zelf  in containers op campingparking te deponeren

-takken, snoeihout, houtafval en oud ijzer (in overleg) samengebonden aanleveren aan de voorkant op de eigen standplaats.

-plastic  zelf inleveren bij de containers in Ossenissedorp en  winkelcentra.

-Het overige grootvuil mag alleen aangeboden worden op de eerste zaterdag van de maanden april t/m september op uw eigen plaats en in overleg met de ondernemer.  Hieraan zijn  milieukosten verbonden.  Deze kosten komen op rekening van het nieuwe seizoen net zoals het verbruik, maar dan onder milieubijdrage.  Melden van grootvuil kan persoonlijk of via info@campingdezeemeeuw of info@blokhutverhuur.com of via telefoon.

Huisvuil mag  aangeboden worden bij de caravan in zakken met campingopdruk. De ophaalmomenten zijn op zondag vanaf 18.00 uur en in de vakantieperiode juli-augustus ook op vrijdag vanaf 18.00 uur

Verdere regels:

-de groenstroken/bomen tussen de caravans mogen niet gesnoeid worden zonder toestemming.

-bezoekers of gasten die blijven overnachten moeten zich aanmelden.

-auto’s van bezoekers moeten parkeren bij de ingang van de camping. 

 

Artikel 7: duur van de overeenkomst.

Overeenkomsten kunnen worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan eindigen door het verstrijken van de overeengekomen periode. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan (voor vaste standplaatsen)  eindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Artikel 8: beëindiging overeenkomst op vaste standplaatsen.

  1. Overeenkomsten   m.b.t. ingebruikneming van een vaste standplaats voor een caravan,  aangegaan voor een bepaalde periode, worden na afloop van de overeengekomen periode telkens automatisch verlengd voor de duur van een  jaar onder de dan geldende voorwaarden, tenzij partijen bij het aangaan  van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de overeenkomst   op een bepaalde datum zal worden beëindigd.
  2. Indien  de recreant geen verlenging van de overeenkomst voor een nieuwe periode   wenst, kan de overeenkomst worden beëindigd  indien hij uiterlijk drie maanden voor   afloop van de lopende periode schriftelijk opzegt.

      3.   Indien de ondernemer geen verlenging van de overeenkomst voor een  nieuwe periode  wenst  is                         schriftelijke opzegging alleen mogelijk indien:                                                               

 a. de recreant zodanige overlast bezorgt aan de ondernemer en/ of mederecreanten dat hij de goede sfeer op          het terrein bederft.                                                                                                                                 

b. de ondernemer wegens herstructurering van zijn bedrijfsterrein de standplaats nodig heeft voor een andere      bestemming.                                                                                             

c. de ondernemer ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikneming van de standplaats te beëindigen.

d.  de betaling voor de jaarplaats niet is gedaan voor 15 december van dat seizoen, terwijl de           betalingsherinneringen genegeerd zijn.

e. de toestand van de caravan en plaats zeer te wensen over laat, dit ter beoordeling door de ondernemer.

  1. Indien  de recreant de opzegging betwist, dient hij de ondernemer hiervan in   kennis te stellen en kan hij uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst   van de schriftelijke opzegging het geschil voorleggen aan de   geschillencommissie. Doet de recreant dat niet dan wordt hij geacht zich   bij de opzegging te hebben neergelegd

 

Artikel 9:  Ontruiming.

Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen. Als de recreant dit heeft nagelaten, is de ondernemer gerechtigd na sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn op kosten van de recreant de standplaats te ontruimen, deze kosten bedragen 500 euro. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de recreant.Indien de recreant de beëindiging van de overeenkomst betwist en het geschil tijdig heeft voorgelegd aan de geschillencommissie, mag de ondernemer niet overgaan tot ontruiming van de standplaats, alvorens de commissie uitspraak heeft gedaan.

 

Artikel 10: Gebruik door derden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het nog de ondernemer nog de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de standplaats aan anderen in gebruik af te staan of  te verhuren. . De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikneming plaatsvindt, worden van te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

 

In geen enkel geval mogen arbeidsmigranten gehuisvest woorden op onze camping.

 

Artikel 11:  Eigendomsoverdracht.

Overname van de standplaats door een derde na eigendomsoverdracht van het aan de recreant behorende vakantieverblijf is niet mogelijk, behoudens schriftelijke toestemming van de ondernemer; aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Als u de caravan verkoopt zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer wordt u geacht de staanplaats leeg op te leveren.

Wilt u als recreant bij de verkoop van uw vakantieonderkomen de staanplaats behouden (dus mee verkopen), dan kan dat alleen via de ondernemer.  U brengt de eventuele koper met ons in contact en wij zorgen voor de verdere afhandeling.

De caravan te koop stellen mag alleen als het staangeld, verbruik van water en elektriciteit voor dat jaar is voldaan en daar hoort de staanplaats dus niet automatisch bij.De overdracht vindt ten alle tijden plaats bij de ondernemer, dit om eventuele achterstallige betalingen niet bij de nieuwe eigenaar te leggen.

Bij een overdracht rekenen wij € 50,- administratiekosten voor rekening van de verkoper.

Het uitgeven van jaarplaatsen houden wij strikt in eigen hand.

 Als de caravan ouder is dan 25 jaar, kan de ondernemer er voor kiezen dat deze niet meer op de plaats verkocht mag worden maar dient afgevoerd te worden.

 

Het campingseizoen loopt van 15 maartl tot 15 november; buiten deze periode is kamperen niet meer toegestaan. De voorzieningen zoals toiletgebouw en water worden in deze buitenseizoenperiode  afgesloten, ook het terrein is met de auto niet meer toegankelijk .

 

De elektriciteitsvoorziening is van dien aard  dat een maximum vermogen geleverd kan worden van 1320 watt per caravan ofwel afgezekerd is op 6 ampere, waarop geen uitzonderingen mogelijk zijn.